Prin completarea prezentului formular declar ca imi exprim in mod expres si neechivoc acordul ca SC DAB AUTO SERV  SRL, in conformitate cu prevederile legale, sa-mi prelucreze si utilizeze datele cu caracter personal furnizate de mine in orice mod si document:

–    in orice activitati si scopuri legate de marketing, publicitate, reclama si marketing direct (inclusiv primirea de apeluri in actiuni de marketing direct, mesaje text-SMS, e-mailuri si materiale tiparite pentru promovarea produselor si serviciilor oferite de si/sau prin intermediul SC DAB AUTO SERV  SRL sau de partenerii contractuali actuali si viitori ai acestuia) si orice alte comunicari comerciale inclusiv cele electronice

–    pentru furnizare de bunuri si servicii

–    pentru constituire de baze de date si utilizarea acestora in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre SC DAB AUTO SERV  SRL si subsemnatul, si pentru indeplinirea oricaror obligatii legale si contractuale

–    in scop statistic.


SC DAB AUTO SERV SRL este operator in prelucrarea datelor cu caracter personal înregistrat sub numarul 10083.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii societatii, parteneri contractuali si potentiali parteneri contractuali ai operatorului, autoritatea judecatoreasca, politie, alte companii din acelasi grup cu societatea, persoanele vizate, precum si alte persoane fizice si juridice ce prelucreaza datele personale in numele societatii (ex. avocati, contabili, auditori, consultanti, etc) sau terti imputerniciti ai operatorului.

Pe viitor, aceste datele furnizate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, aveti dreptul sa va opuneti prelucrării datelor personale care va privesc, sa solicitati stergerea datelor si va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dumneavoastra va puteti adresa in scris catre SC DAB AUTO SERV  SRL la adresa Sector 3, Bucuresti, Strada Cornu Luncii, nr 2-4.

Programul Remat 2018 nu mai dispune de fonduri momentan! Cere detalii despre oferte disponibile prin completarea formularului de mai jos sau contactand consultantul tau de vanzari !

Pentru înscriere, proprietarul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:

a) actul proprietarului în copie certificată „conform cu originalul”;

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat în copie legalizată;

c) cartea de identitate a autovehiculului uzat în copie legalizată;

d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local; după caz, se prezintă şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;

f) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

 

În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute la alin de mai sus proprietarul prezintă producătorului validat şi alte documente, după caz:

a) certificatul de moştenitor în copie legalizată;;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi în copie legalizată   c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;

d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în original şi în copie legalizată;

e) documentul, în original şi în copie, care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat;

f) împuternicirea notarială, inclusiv în copie certificată „conform cu originalul”, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; în această situaţie, se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie certificată „conform cu originalul„.

g) declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care proprietarul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul intentiei acestuia de a obtine finantare in baza unui contract de leasing financiar, – daca este cazul, in original.

h) Ulterior se va completa cu certificatul de distrugere in copie conform cu originalul si cu certificatul de radiere cu mentiunea , vehicul dezmembrat’- in original.

Numele si prenume (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Numar de telefon:

Detalii automobil dorit:

[recaptcha]

Inapoi la site-ul principal